Rozhoduj o Evropě » Modelové zasedání institucí EU
» Modelové zasedání institucí EU

Zapojené školy

 

tl_files/roe/images/logos/1sg.jpg

1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je mezinárodní škola, která vedle rozsáhlé výuky cizích jazyků nabízí také široké spektrum humanitních a přírodovědných předmětů. Gymnázium se nachází v klidné části historického centra Prahy a nabízí rodinnou atmosféru danou zejména individuálním přístupem ke všem žákům. Individuální přístup a menší počet žáků ve třídách vede také ke kvalitnější práci ve výuce. Od školního roku 2015/16 gymnázium nabízí možnost vyučování vybraných předmětů v anglickém jazyce. Gymnázium má také právo zprostředkovat získání mezinárodního certifikátu Cambridge English. Gymnázium nabízí velké množství volitelných předmětů a cílevědomou a soustavnou přípravu k maturitním zkouškám a přijímacím zkouškám na vysoké školy všech oborů. Vedle výuky samotné se mohou žáci účastnit mnoha odpoledních kurzů a kroužků. V průběhu školního roku na žáky dále čeká nabídka různých sportovních kurzů, zeměpisných exkurzí, výletů a zájezdů.

www.slovgym.cz

tl_files/roe/images/logos/oavinohradska.gif

Obchodní akademie Vinohradská

Tradice na dobré adrese – jedna z nejstarších českých obchodních škol zahájila výuku již ve školním roce 1909/1910.

Poslední půlstoletí používá velkorysý puristický objekt na Vinohradské třídě a její vynikající dopravní dostupnost vyplývá z blízkosti frekventovaného náměstí Míru a stanic metra trasy A a C.

www.oavin.cz

tl_files/roe/images/logos/cao.png

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše je nejstarší obchodní akademií v Praze. V současné době nabízí zájemcům dva školní vzdělávací programy – Mezinárodní obchod a diplomacii a Manažerské lyceum. Vybere si tak každý, kdo má zájem o ekonomické vzdělávání – ten, kdo chce jít brzy do praxe, i ten, kdo chce pokračovat ve studiu na vysoké škole.

www.cao8.cz

tl_files/roe/images/logos/gymnazium-pardubice.jpg

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449

Naše gymnázium nabízí ŠVP zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí. 
Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku, využívání nejmodernějšího e-learningového systému Google Classroom, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům.

www.gymozart.cz

tl_files/roe/images/logos/ghb.png

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod je všeobecně vzdělávací a zároveň vnitřně diferencovaná škola, která žáka připravuje především pro budoucí studium na vysokých školách všech typů (viz. úspěšnost našich absolventů při přijímání na VŠ).

Gymnázium Havlíčkův Brod si klade za cíl všestranně a harmonicky rozvíjet osobnost mladého člověka. Učitelé svým přístupem k žákovi zohledňují provázanost výchovné a vzdělávací složky a usilují o propojení školy s realitou každodenního života. Zvláštní důraz je kladen na důležitost vědeckého poznávání světa, výchovu k vlastenectví, evropanství, humanitě a demokracii, formování intelektuálního a mravního rozvoje, přípravu na tvořivou práci a budoucí profesi. Škola dále poskytuje i výchovu estetickou, zdravotní, tělesnou a ekologickou, v případě zájmu je schopna též nabídnout výchovu náboženskou.

Pro žáky jsou organizovány lyžařské výcvikové kurzy a sportovně turistické kurzy v rozsahu stanoveném učebními plány. V souladu s učebním plánem jsou zařazovány do výuky i další organizační formy: přednášky, divadelní a filmová představení, exkurze, kurzy, zájezdy, výměnné pobyty v zahraničí, výlety atd. Výchova a vzdělávání nad rámec povinného vyučování poskytuje žákům, při respektování jejich osobních zájmů, aktivní odpočinek, rozvíjí jejich schopnosti, nadání a zájmy.

http://www.ghb.cz

 
tl_files/roe/DATA/upload/novinky/Fotky/logo_KG_pozitiv_RBG.png

Katolické gymnázium Třebíč

Katolické gymnázium Třebíč je všeobecné církevní gymnázium se čtyřletým a osmiletým oborem vzdělávání, jehož zřizovatelem je Biskupství brněnské. Škola klade důraz na výuku cizích jazyků a na etický a osobnostní růst studentů. Studentům nabízí plnohodnotnou humanitní i přírodovědnou profilaci podle jejich zájmu a volby dalšího studia na vysoké škole. Katolické gymnázium vychází z křesťanských hodnot, podporuje individualitu, toleranci, vzájemné pochopení a kritické myšlení. K důležitým cílům školy patří napomáhat žákům, aby uměli plnohodnotně žít svůj život, stali se osobnostmi vědomými si vlastní lidské důstojnosti a dokázali se flexibilně uplatnit ve společnosti. Klade důraz na přátelskou atmosféru a dobré mezilidské vztahy mezi studenty i pedagogy. Součástí školy je také studenský klub Halaj, který nabízí bohatou škálu mimoškolních aktivit.

www.kgtrebic.cz   www.halahoj.org

 
tl_files/roe/DATA/upload/novinky/Fotky/G_Jihlava.jpg

Gymnázium Jihlava

Gymnázium Jihlava je škola s velkou tradicí. V roce 2019 oslavíme 100 let od založení. Každý rok otevíráme 3 třídy čtyřletého,  1 třídu šestiletého a 1 třídu osmiletého studia. Studenti mohou kromě angličtiny studovat i němčinu, francouzštinu, španělštinu, ruštinu a latinu. Z německého jazyka mohou získat mezinárodní certifikát-Německý jazykový diplom. Nyní ve škole pracuje francouzský a americký lektor. Pravidelně se organizují výměnné pobyty studentů z partnerských škol  v Geseke, Weissenhornu/Německo/ a Aalborgu/Dánsko. Plodná spolupráce s MFF UK a úspěchy našich studentů v různých olympiádách nám přinesly titul „Fakultní škola MMF UK“. Ve škole pracují 2 divadelní soubory a velmi úspěšný pěvecký sbor.

Vzdělávání v oblasti evropské integrace jsme zahájili již v 8O.letech ve spolupráci s Evropským domem v Jihlavě. Poslední plánovanou akcí je dubnová návštěva parlamentu v Bruselu, kde budeme společně s dánskými studenty besedovat s europoslanci.

www.gymnaziumjihlava.cz

 

tl_files/roe/DATA/upload/novinky/Fotky/17577634_10209901488228349_1664616891_n.gif

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna České Budějovice

roce 1990 založil někdejší budějovický biskup Miloslav Vlk v Českých Budějovicích Biskupské gymnázium Jana Nepomuka Neumanna. Ale až v roce 1995 získala škola vlastní budovu, později i internát a školní jídelnu. Moderní přístavbou, půdními vestavbami a rekonstrukcemi historické budovy byla vytvořena kapacita pro 660 žáků. Pod jednou střechou tedy vzdělává, ubytovává a stravuje. V roce 2013 získala škola i zázemí pro duchovní a kulturní život, které našla v kostele Sv. Rodiny, který do té doby sloužil sklad státního archivu. Na originální rekonstrukci se podílel světoznámý architekt Josef Pleskot. Svobodná volba mezi náboženstvím a etikou, kvalitní výuka jazyků (včetně španělského bilingvního programu), možnost širokého výběru volitelných seminářů, vybavení moderními počítači a volný přístup na Internet, to vše tvoří typický profil školy. 

http://www.bigy-cb.cz//bigy/

tl_files/roe/DATA/upload/novinky/Fotky/wigym 1.jpg

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba

Wichterlovo gymnázium na ulici Čs. exilu v Ostravě-Porubě je nejstarší porubské gymnázium. Škola byla založena v roce 1956 a od roku 1959 ji opustilo asi 8500 absolventů. V roce 2006 získala čestný název Wichterlovo gymnázium.

V minulosti nabízelo gymnázium třídy se zaměřením na matematiku a díky úspěchům v ní i v ostatních přírodovědných předmětech získalo pověst kvalitního matematického gymnázia. Ta je pravidelně posilována i akcemi, jakými jsou mezinárodní odbornou soutěž Moravskoslezský matematický šampionát, či Ústřední kolo Matematické olympiády, které škola pořádala. Už několik posledních let však nabízí Wichterlovo gymnázium kvalitní všeobecné vzdělání a srovnatelných úspěchů dosahují jeho žáci i v cizích jazycích či humanitních předmětech. Důkazem je například první místo v programu Excelence středních škol MSK za školní rok 2013/2014, v němž školy získávají body za umístění žáků v olympiádách a soutěžích, či první místo v Moravskoslezském kraji a 15. místo v rámci České republiky v hodnocení prvního ročníku nově zavedené státní maturitní zkoušky ve školním roce 2010/2011. Wichterlovo gymnázium nabízí třídy čtyřletého a osmiletého studijního programu. Ve školním roce se rozhodlo navázat na matematickou tradici a otevřít třídu osmiletého gymnázia zaměřenou na výuku matematiky a informatiky. V rámci předmětu přírodovědná cvičení jsme například zavedli výuku přírodovědných předmětů propojených do jednoho celku. V obou třídách probíhá pilotní projekt výuky některých hodin matematiky v anglickém jazyce.

Ke všemu výše uvedenému přispívá intenzívní spolupráce s univerzitami, ale také s velkými podniky. Wichterlovo gymnázium je fakultní školou Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a také Ostravské univerzity a má velmi úzké vazby na VŠB-TUO, jejíž pedagogové například garantují kroužek matematiky a fyziky. Naopak pedagogové Wichterlova gymnázia zároveň vyučují na několika fakultách OU, či jsou členy pedagogickérady FEI VŠB-TUO.

www.wigym.cz

tl_files/roe/DATA/upload/novinky/Fotky/goa male.png

Gymnázium a obchodní akademie Orlová

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o. je veřejná střední škola, která vznikla sloučením dvou samostatných škol, jež jsou obsaženy i v současném názvu. Škola poskytuje jak všeobecné gymnaziální vzdělání, tak vzdělání odborné. Odborné vzdělání je poskytováno v rámci následujících oborů: Obchodní akademie, Informační technologie (se zaměřením na informatiku v ekonomice) a Veřejnosprávní činnost (se zaměřením veřejnou správu). V rámci těchto oborů získávají žáci znalosti v oblasti užité ekonomie, účetnictví, fiktivní firmy, financí, cizojazyčné korespondence, informačních technologií a práva a důraz se klade na výuku cizích jazyků. Absolvent je tedy středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním nutným pro výkon obchodně podnikatelských funkcí ve výrobních podnicích, v tuzemském i mezinárodním obchodě, v peněžnictví, ve státní a veřejné správě. Stále častěji se naši absolventi uplatňují v centrech sdílených služeb, tedy oboru, který zažívá v regionu dynamický rozvoj.

Jsme moderní vzdělávací centrum nejen pro mladé lidi, ale v rámci celoživotního vzdělávání jsme otevřeni i široké orlovské veřejnosti. Naším cílem je být uznávanou vzdělávací, kulturní a společenskou institucí, která vytváří svým absolventům předpoklady k dosažení vysoké úrovně vzdělání a je kvalitní přípravou pro další profesní růst a osobní život.

www.goa-orlova.cz

tl_files/roe/DATA/upload/novinky/Fotky/Kaplice_logo_web_stredni.png

Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice

Kaplické gymnázium a obchodní akademie umožňuje svou polohou získat kvalitní středoškolské vzdělání i dětem z příhraničních oblastí a tím naplňuje záměr EU - podporovat rozvoj příhraničních oblastí (euroregionů).

Hlavním cílem gymnaziálního vzdělávání je příprava žáků na vysokoškolské studium.  Nabízíme svým žákům studijní program ve čtyřech různých zaměřeních (jazykové, společensko-vědní, přírodovědné a matematicko-technické). Tím je chceme motivovat ke vzdělání a vytvořit takové studijní podmínky, aby se každý z nich mohl zaměřit na to, co ho zajímá a co chce studovat.

Školní vzdělávací program obchodní akademie je inovován tak, aby se naši absolventi úspěšně uplatnili na trhu práce.

Veškerá naše pedagogická činnost vede také k budování pozitivní rodinné atmosféry jako bezpečného zázemí pro práci, studium i utváření vzájemných vztahů.

www.geukaplice.cz